Compliance

Compliance

Zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Holding1 gwarantuje bezpieczny rozwój wszystkich spółek wchodzących w skład Holdingu 1 a także satysfakcję ze współpracy ich klientów i dostawców. Holding 1 powołał Compliance Officera, którego zadaniem jest regularne monitorowanie i raportowanie kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów prawa i procedur bezpośrednio do zarządu Holding1. W celu zapewnienia przestrzegania w ramach Holding1 zasad etycznych i przepisów prawa, a tym samym zminimalizowanie ryzyka braku zgodności, Holding 1 zaimplementował odpowiednie reguły i procedury postępowania dla pracowników, mające na celu zbudowanie kompetencji do samodzielnej oceny zgodności danego zachowania z obowiązującym prawem. Manifestem całego systemy jest poniższa Polityka Zgodności. Poniższa Polityka zgodności z przepisami definiuje jak spółki Holdingu 1 są zobowiązane do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami, kodeksami i standardami przyjętymi przez Holding 1. Celem niniejszej Polityki jest ochrona spółek wchodzących w skład Holding 1 i jej pracowników przed postępowaniem niezgodnym z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Cel ten będzie realizowany przez zwiększenie świadomości pracowników, przejrzystą komunikację z wszystkimi interesariuszami oraz wdrażanie mechanizmów wspierających przestrzegania zasad wymienionych w niniejszym dokumencie i Kodeksie Etyki.Przypadki braku zgodności z obowiązującym prawem lub normami etycznymi mogą prowadzić do postępowania karnego, wysokich kar grzywny, wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówień publicznych i z przetargów prywatnych, jak również do żądań odszkodowania i utraty reputacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Każdy pracownik i współpracownik Holdingu 1 jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa i standardów etycznych wynikających z zasad uczciwego i przyzwoitego postępowania.

Kadra kierownicza (Koordynatorzy, Kierownicy) jest zobowiązana dołożyć starań w zapewnieniu, aby wszyscy podlegli im pracownicy podejmowali działania zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką Holding 1.

Dyrektorzy (Zarządzający, Operacyjni, Techniczni) zobowiązani są do rozpowszechniania wytycznych Zarządu Holding1 wśród pracowników i zapewnienia, aby każdy z pracowników zapoznał się z treścią polityki i mających zastosowanie przepisów prawa.

Zarządy spółek Holdingu 1 są zobowiązane do realizowania zatwierdzonej polityki zgodności oraz wydawania szczegółowych wytycznych co do ich realizacji, a sytuacjach wątpliwych do wydawania wiążących decyzji dotyczących oczekiwanego postępowania.

KORUPCJA, PRZEKUPSTWO I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Zarząd Holding1 sprzeciwia się i zwalcza wszelkie przejawy zachowań, w których powstawałoby choćby wrażenie korupcyjnego zachowania. Przekupność pracowników oznacza szkody dla spółek Holdingu 1 jak i jego klientów. Odbija się negatywnie na wizerunku i niszczy zaufanie oraz reputację firmy. Spółki Holding1 przeciwdziałają zjawiskom związanym z praniem brudnych pieniędzy przez tworzenie przejrzystych zasad obrotu środkami pieniężnymi oraz ścisłej współpracy z odpowiednimi organami nadzorczymi. Korupcja przyjmuje wiele różnych form (prezenty w formie pieniężnej lub rzeczowej, zaproszenia, datki, wyjazdy przekupne, umowy konsultingowe i pozostałe formy wsparcia finansowego). Niedopuszczalne jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie lub dawanie korzyści majątkowych, czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Dopuszczalny jest natomiast udział w ogólnie akceptowanych posiłkach biznesowych i poczęstunkach, jak również przyjmowanie i ofiarowywanie upominków w formie prezentów rzeczowych o niewielkiej wartości, a także udział w wyjazdach organizowanych przez dostawców, na warunkach określonych w polityce antykorupcyjnej.

ZAWIERANIE NIEDOZWOLONYCH UMÓW

Spółki Holdingu 1 działając w różnych branżach gospodarki wyznają zasadę uczciwej konkurencji. Działając w stowarzyszeniach branżowych nigdy nie podejmowały i zawsze stanowczo sprzeciwiają się niedopuszczalnym umowom i uzgodnieniom prowadzącym do ograniczenia konkurencji. Umowy, które prowadzą do zmowy ograniczającej konkurencję są zakazane. Skutki takich umów prowadzą do wysokich kar finansowych oraz mogą powodować wykluczenie z procedury udzielania zamówień publicznych i prywatnych.

NIELEGALNE ZATRUDNIENIE I PRACA NIEREJESTROWANA

Zarząd Holding1 zwalcza wszelkie formy nielegalnego zatrudnienia. Jest to jeden z przejawów nieuczciwej konkurencji, powodujący sztuczne obniżenie kosztów pracy.

TAJEMNICA SŁUŻBOWA I INFORMACJE POUFNE

Każdy pracownik, współpracownik lub podwykonawca Holding1 podpisuje zobowiązanie do zachowania w poufności informacji pozyskanych w trakcie wykonywania pracy. Do informacji poufnych należy przede wszystkim, ale nie tylko własność intelektualna, rozwiązania organizacyjne, techniczne i informatyczne, plany i zamierzenia biznesowe, polityka sprzedaży i sposób ustalenia cen produktów i usług, dane osobowe pracowników i klientów (również potencjalnych) oraz inne informacje stanowiące o przewadze konkurencyjnej. Każdy kto ujawnia informacje poufne nieuprawnionym stronom trzecim popełnia przestępstwo, które może skutkować poważnymi konsekwencjami nie tylko wobec pracownika, ale również w stosunku do spółek Holdingu1.

KONFLIKT INTERESÓW

Holding1 jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które odnosi sukcesy i pozwala odnosić korzyści swoim pracownikom i współpracownikom. Nie byłoby to możliwe, gdyby każdy pracownik nie działał w interesie przedsiębiorstwa. Dlatego niedopuszczalne jest prowadzanie prywatnych interesów na koszt jakiejkolwiek spółki Holding1 w szczególności wykorzystując dostępne środki, zasoby czy uprawniania służbowe. W przypadku gdy pracownik ma osobiste, rodzinne czy finansowe powiązania z podmiotami współpracującymi, konkurencyjnymi, klientami, które to mogłyby mieć wpływ na podejmowane decyzje w ramach pracy wykonywanej dla dowolnej spółki Holding1, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego tak aby mógł podjąć stosowne kroki w tej sprawie.

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE W HOLDING1

W relacjach międzyludzkich Holding1 przestrzega zasad szacunku, uczciwości i lojalności. Zachowanie godności i wzajemny szacunek to podstawy relacji ze współpracownikami oraz z osobami trzecimi. Zarząd Holding1 stanowczo sprzeciwia się̨ wszelkim formom nękania stosowanego przez osoby zarządzające lub współpracowników i nie będzie tolerować takiego zachowania. Ponadto Holding1 zapewnia środowisko pracy, które chroni pracowników przed nękaniem ze strony osób trzecich. Wszelkie przejawy dyskryminacji są zabronione. Nikogo nie można dyskryminować ani prześladować ze względu na pochodzenie, płeć, religię, światopogląd, niepełnosprawność wiek i inne specyficzne cechy lub zachowania.

SYGNALIZACJA PRZYPADKÓW NIEZGODNOŚCI

Zarząd Holding1 prowadzi politykę otwartych drzwi. Każdy pracownik może dzielić się swoimi wątpliwościami czy obawami. Działania podejmowane w celu obrony wartości przedsiębiorstwa stanowią fundamentalną zasadę lojalności i zawsze są doceniane. Zarząd Holding1 nie toleruje dyskryminacji osób, które dzielą się swoimi wątpliwościami lub uczestniczą w dochodzeniu lub wyjaśnianiu przypadków niezgodności z prawem czy zasadami przyjętymi przez Holding 1. Każdy sygnał o zauważonych niezgodnościach zostanie wnikliwie zbadany. Zgłoszenia oparte na fałszywych oskarżeniach lub nie mające pokrycia w faktach, nie będą traktowane jako przypadki niezgodności. W razie wystąpienia oznak świadczących o naruszeniu oczekujemy od wszystkich pracowników zgłoszenia takiej sytuacji:

Jeżeli pracownik, współpracownik, dostawca, klient chciałby zgłosić swoje wątpliwości czy przypadek działań niezgodnych z prawem czy przyjętymi w Holding1 zasadami etyki to może to zrobić całkowicie anonimowo poprzez niezależną stronę https://holding1.zalezymi.pl. Jest to usługa prowadzona przez niezależną firmę na własnych serwerach tej firmy, dostępna 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Wszystkie zgłoszenia są zachowywane w ścisłej tajemnicy i gruntownie badane.

System zgłoszeń naruszeń

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów Holding1. System sygnalizowania jest dla Holding1 rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić w spółkach. Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących Holding1. Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie ogranicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty.

Adres korespondencyjny Puszkarska 7f, 30-644 Kraków
Doręczenie osobiste Puszkarska 7f, 30-644 Kraków
Kanały anonimowe