POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Ogólna Informacja

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.holding1.pl/ (zwanego dalej również: „Serwisem Internetowym”).
 2. Grupa Spółek Holding 1 - oznacza Spółki, powiązane ze spółką HOLDING 1 Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zwane dalej „Grupą”. Lista spółek Grupy dostępna jest poniżej.
 3. Grupa dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 4. Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy, których dostęp do danych osobowych:
  1. Jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego,
  2. Jest wymagany z uwagi na funkcjonalność dostępną na stronie internetowej,
  3. Wynika z zainteresowania produktami oferowanymi przez konkretną spółkę z Grupy,
  4. Jest niezbędny w celu kontaktu przez wybraną spółkę za zgodą Użytkownika
 5. Dane osobowe zbierane przez Grupę za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 6. Grupa powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail: iod@holding1.pl.

§ 2. Rodzaje gromadzonych informacji

 1. Dane osobowe gromadzone są na skutek korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej.
 2. Przetwarzane mogą być dane osobowe, które Użytkownik przekazuje poprzez formularze kontaktowe na nasze stronie. W szczególności Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego dla potencjalnych kandydatów do pracy podając swoje imię, nazwisko, nr telefonu, adres-email. Podstawą przetwarzania tych danych jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie tych danych przez spółki z Grupy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Podczas korzystania ze strony internetowej, mogą być pobierane dane zawarte w plikach cookies oraz zbierane informacje o adresie IP, przeglądarki, czasie dostępu, systemu operacyjnego z jakiego korzysta użytkownik.
 4. Dane te są przetwarzane w celu dostosowania treści serwisu do możliwych potrzeb lub zainteresowań Użytkownika (profilowania) oraz w celu monitorowania aktywności odwiedzin, badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie internetowej w celu ich ciągłego ulepszania.
 5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

§ 3. Prawo do cofnięcia zgody

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił na rzez Grupy lub jednej ze spółek Grupy.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Grupę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Grupa może świadczyć jedynie za zgodą.

§ 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli jego dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika wobec których wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.

§ 5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  3. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
  5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

§ 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Grupa ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

§ 7. Prawo dostępu do danych

 1. Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

§ 8. Prawo do sprostowania i przenoszenia danych

 1. Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Inspektora danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio wybranemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

§ 9. Skargi, zapytania, wnioski

 1. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem Inspektora Ochrony danych skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 10. Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają spółki z Grupy, jeżeli wymaga tego uzasadniony interes danej spółki oraz w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez spółki z Grupy.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Grupa, przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Grupy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

§ 11. Przechowywanie danych

 1. Odbiorcy danych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Grupę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić spółka z Grupy i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  3. W przypadku przetwarzania danych zawartych w plikach cookies, informacji o adresie IP, przeglądarki, czasie dostępu, systemu operacyjnego z jakiego korzysta użytkownik oraz dane nawigacyjne, dane te będą przetwarzane przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia Serwisu Internetowego.
Lista Spółek Grupy Holding1
 1. GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433795, NIP: 6792575669;
 2. EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434068, NIP: 6770046633;
 3. AUTOPUNKT NS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434434, NIP: 6793028478;
 4. CENTRUM HOLDING 1 Spółka akcyjna Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7F, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433897, NIP: 6792656474;
 5. SPECBOX EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434425, NIP: 6792398368;
 6. POD DĘBEM MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437360, NIP: 6792777806;
 7. OSIEDLE FI MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-363 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435979, NIP: 6793085341;
 8. MEGAPOLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295701, NIP: 6792960491 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
 9. IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463985, NIP: 6793092826;
 10. BIELANY MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529501, NIP: 6792995176;
 11. ST MOTORS GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527946, NIP: 6793104736;
 12. BUNSCHA MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593289, NIP: 6793120416;
 13. DF GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601730, NIP: 6793123159;
 14. FLEET LEASING SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000622401, NIP: 6793130082;
 15. OZON Megapolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555819, NIP: 6793110783;
 16. KOBI MEGAPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642458, NIP: 6793135122;
 17. ELECTRIC VEHICLES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735357, NIP: 6793170348;
 18. TRAFICAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592539, NIP: 6751529371 o kapitale zakładowym w wysokości 4.630.200,00 zł;
 19. LINCOR SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683823, NIP: 6751596901;
 20. MONTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668782, NIP: 6793145020 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
 21. RG MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, NIP: 1130009891 o kapitale zakładowym w wysokości 23.591.000,00 zł;
 22. AMNIS CODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 7f, 30-644 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824461, NIP: 6793195236.