Informacje

Zarząd Spółki pod firmą HOLDING 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki, pod adresem: 30-644 Kraków, ul. Puszkarska 7f.